Alice Bailey Ezoterikus Pszichológia

Részletek A.A.Bailey és a Tibeti munkáiból

Érdemes elsőként azt megfogalmaznunk, hogy napjaink legsúlyosabb problémája abból a tényből fakad, hogy két, nagy hatású sugár fejti ki működését egyidőben. Jelenleg működésük és hatásuk egyenlő erejű és ez azt a helyzetet eredményezte, melyet az ősi iratok az alábbiakkal jellemeznek:

„Olyan rendkívüli idők ezek, mikor a korábban menedéket nyújtó hegyek a magasról leomlanak és az összeomlás hangos, viharos erejében az ember hangja elvész.”

Az ilyen korszakok ritkán és nagyon nagy intervallum után következnek be, de minden eljövetelkor valamely isteni tevékenység felerősödésének beharangozói, mikor a régi dolgok eltörlődnek, bár az ősi és örökös dolgok fennmaradnak.

A Szertartásos Rend és Rituálé sugara, a 7. sugár van belépőbe, míg az Idealizmus és absztrakt jövőbelátás sugara, a 6. sugár lassan visszahúzódik. A 7. sugár által manifesztálódnak a korábban meglátott víziók és ideálok, melyek a 6. sugár ciklusában fogalmazódtak meg. Az egyik sugár a másik előkészítője és a sugarak manifesztációja a Terv és isteni Cél függvénye. Ritkán fordul elő, hogy két sugár számtani sorrendben követi egymást, mint ami most van történőben. Az ilyen alkalmakkor az ok és okozat között nagyon kevés idő telik el, s ez napjainkban a remény és bizakodás alapjául szolgáltathat. (Ezoterikus Pszichológia, I. 357-58.)

A 7. sugaras energia egyik elkerülhetetlen hatása lesz a természet négy királyságának[1] közeledése, szintézise. Erre szükség van, mielőtt az emberiség eredendő célját beteljesíthetné, amely nem egyéb, mint a másik három királyság számára a spirituális energiák elosztása és kiterjesztése. Ez az az alapvető szolgálat, melyet a negyedik királyság, az inkarnálódott lelkek által felvállalt. A negyedik királyságon keresztüli kisugárzás olyan erőteljessé válik egy nap, hogy hatása a teremtett világ legmélyéig elér majdan, még az ásványi királyságba is. Ekkor láthatjuk csak meg igazán annak az eredményét, amire a nagy beavatott, Pál utal mondván, hogy az egész teremtés Isten fiainak eljövetelérére vár. Ez a sugárzó dicsőség, erő és szeretet megnyilatkozása. (A nemzetek sorsa, 124.old.)

A hét sugár

Azt mondják, a kozmoszban 7 nagy sugár van jelen.

A mi naprendszerünkben ezek egyike – a 2. sugár – van működésben. Ennek 7 alsugara alkotja azt a 7 sugarat, amelyek a mi soláris Logoszunk által ötvözve alkotják világainak végtelen változatát rendszerbe foglalva. Ezt a 7 sugarat 7 csatornaként is leírhatjuk, melyen keresztül az ő szoláris rendszerének minden létezője átáramlik, az élet 7 domináns jellemzője, hisz ezek a sugár energiák nem csak az emberiségre jellemzők, hanem világunk 7 királyságára. Valójában, semmi, de semmi nincs a világegyetemben, ami ne ezen sugarak egyikéhez kapcsolódna, létezzenek az evolúció bármely szintjén… (Ezoterikus Pszichológia, I. 163.old.)

A hét sugár az isteni tudat összessége, az egyetemes Elme teljessége. Hét intelligens entitásnak is tekinthetők, melyek által a Terv kibontakozik. Az isteni cél megtestesítői, és e cél megnyilatkozásához szükséges minőségek megjelenítői. Ők a forma megteremtői, és ők maguk a forma, mely által az isteni idea a teljesség és beteljesülés fele tart.

Szimbolikusan értelmezve, ők alkotják az Isteni, Mennyei Ember agyát. Az agy ventrices-nak tekinthetők, az agy hét központjának, a 7 erőközpontnak, a 7 belső elválasztású mirigynek, melyek a fizikai test minőségének meghatározói. Ők az isteni cél tudatos végrehajtói, ők a hét Lehelet, amely minden általuk teremtett formát élettel tölt fel.

Akkor talán könnyebb a hét sugár Istenséghez való kapcsolatát megértenünk, ha megértjük, hogy az ember, (aki Isten képmására teremtetett) szintén hét dimenziós lény. Az ember, aki 7 tudatszintre képes, melyek a 7 alapelv, vagy alapminőség kifejezői, mely által képes működésének hét alapszintjén tudatosan vagy ösztönösen létezni. Mindig és mindenkor hét dimenziójú létező, célja, hogy ennek a 7 szintnek tudatába kerüljön, azok minőségét tudatosan tudja kifejezni, és hogy mindegyik szinten szabadon mozoghasson.

A hét sugár Létezők, szemben az emberrel, teljesen tudatában vannak a Célnak és isteni Tervnek. ők „mindig mély meditációban” vannak és eljutottak fejlődésükben arra a pontra, ahonnét már „ belső késztetésük a beteljesülés fele viszi őket”. Teljesen ön-tudatuk és csoport-tudatuk birtokában vannak, ők az egyetemes elme teljessége. „Éberek és aktívak”. Céljaikon tűnődni és azt megismerni hiábavaló törekvés számunkra, mivel amit mi legmagasabb eredményként magunknak tudhatunk, az számukra a legalacsonyabb színt. A hét sugár, hét Lehelet, a hét Égi ember feladata, hogy az anyagot alárendeljék a szellemi, isteni célnak, a fő cél – a mi megismerésünk szerint -, hogy az anyagi formák az élet játékát szolgálják és általa olyan életminőség keletkezzék, amely az Isteni akarat beteljesüléséhez vezet. Így ők magukban hordják a mi naprendszerünk összes létező lelkét és tevékenységük eredménye a formai világ. A teremtett anyag természetének megfelelő tudatosság szint a mindenkori jelen. Az élet, vagy szellemi aspektus a hét sugáron keresztül átáramlik ciklikus köröket leírva a természet minden birodalmába és ily módon teremti meg az összes tudatossági szintet a létezés minden mezején.

Jelen tanulmányunk megértéséhez, a tanítványnak időlegesen el kell fogadnia azt az alaptételt, mint feltételezés, hogy minden ember valamely sugár mentén inkarnálódik, lép be a létezésbe és ezen sugár minőség az ő fő jellemzője, mely által a manifesztált forma is determinálttá válik, s egyben fejlődésének útja is kijelölődik, és végül (a harmadik beavatási tudatszínt után) képessé válik a sugár által kijelölt célt észlelni és azzal összhangban célirányosan cselekedni. A harmadik beavatást követően érzékeli már a hét sugár közös célját is, de mivel ez a dolgozat keresők és tanítványok számára íródott, nem pedig beavatottaknak, szükségtelen még a végső célon tűnődnünk.

Az emberi lélek az intelligens tudat által minősített anyagi energia és a valamelyik sugár által minősített spirituális energia szintézise.

Az ember tehát Isten fiaként, mint formába inkarnálódott lélek, egyik kezével (a Régi Kommentár szerint fogalmazva az anyag sziklájába kapaszkodva, a másik kezével a szeretet tengerét fogva él. Egy ősi írás így szól erről:
„Mikor az anyag emberének jobb keze megragadja az élet virágát és leszedi azt, akkor a bal kéz üresen marad.
Mikor az anyag emberének jobb keze megragadja a lélek aranylótuszát, akkor a bal kéz lehajlik az élet virágját keresni, bár ebben nem önös célok vezérlik őt.
Mikor a jobb kéz határozottan megragadta a lélek aranylótuszát és a bal kéz erősen fogja az élet virágát, akkor az ember hétlevelű növénnyé válik, amely a földön is és Isten trónja előtt is virágba borul.”

Az istenség célját – amennyire ezt maga a Teremtő ismerheti – csak a legmagasabb beavatottak ismerik még. De minden sugárélet egyéni célja érzékelhető és meghatározható, figyelembe véve persze az emberi elme és a verbális kifejezés határait. Minden sugár tervezett tevékenysége átminősíti az ő sugarán keletkezett összes formát.

Most pedig egy olyan technikai állítást teszünk, amely bizonyíthatóság hiányában egyszerű elfogadásra vár. Minden sugár ura megalkotja a maga kifejeződésének testét, s így teremtődött a hét planéta teste, melyek fő kifejeződései tehát az alábbiak:

 • Nap (ami elfátyolozza a Vulkánt)
 • Jupiter
 • Szaturnusz
 • Merkúr
 • Vénusz
 • Mars
 • Hold

A hét élet energiája azonban nem csak erre a planéta kifejeződésre korlátozódik, hanem az egész naprendszert átjárják, hasonlóan az ember életáramaihoz, vágyaihoz, és gondolat energiáihoz. Az egész testet átjárva a szerveket vitalizálják, és testét szándékai szolgálatába állítják, hogy így képes legyen élni, és azon céljait beteljesíteni, mely oka a test manifesztációjának.

Mind a hét természeti királyság valamely Életsugár energiára reagál. Mind a hét színt hasonlóképpen reaktív, mindegyik szeptenátus valamelyik kezdeti szeptenátussal rezeg egyként. A hét sugár ugyanis megteremti azt a hatókört, amelyen belül a formák kifejthetik hatásukat. Ez határozza meg a dolgokat, s ezzel a Törvény szükségszerűségére utalok. A Törvény-Szabály tulajdonképpen a hét Istenség akarata, amely hatást gyakorol az anyagra, és így az intenció az evolúció folyamatában, módszerével kifejeződést nyer. (Ezoterikus Pszichológia, I. 59-62.old.)

Érdemes megismernünk azokat az erőket és energiákat, melyek a jelenlegi helyzetet kiváltják és azokhoz a komplex problémákhoz vezetnek, melyek az ENSZ előtt álló legnagyobb kihívások. Végül is az emberiség történelme ezen energiák és sugárzások, sugarak eredménye, ahogy a sugarak az ember evolúciós útján kifejtik hatásukat. Az ősi emberi körülményektől egész napjaink civilizációjáig, minden eddigi történés ezen energiák összjátéka, miként a természeti világban ciklikusan megjelenik, különösen azon természeti világban, melyet az emberi királyságnak hívunk.

Hogy jobban megértsük a valódi történéseket, fel kell ismernünk a hét fő energiát, melyeket sokféle névvel illettek már különböző földrészeken, de mi céljaink érdekében híjuk őket az alábbi neveken:

 1. Az Akarat, Cél vagy Erő energiája, melyet keresztény országokban az Isten akaratának hívnak.
 2. A Szeretet – Bölcsesség energiája, melyet gyakran Isten szeretetének hívnak.
 3. A Cselekvő Intelligencia Energiája, melyet Isten Elméjeként is hívnak.
 4. A Konfliktuson át vezető Harmónia energiája, amely jelentős hatással van az emberiség családjára.
 5. A konkrét Tudás vagy a Tudomány energiája, ami oly erős napjainkban.
 6. Az Odaadás vagy Idealizmus energiája, amely napjaink ideológiáit vezérli.
 7. A Szertartásos rend energiája, amely a civilizáció új formáit teremti meg.

A fenti energiák állandóan, lankadatlanul hatást gyakorolnak az emberiségre és így változást eredményeznek, amely egymást követő civilizációkban és kultúrákban, a föld különböző népeinek és nemzeteinek létrejöttében fejeződik ki… (A Nemzetek sorsa, 3- 4. old.)

Az emberi vállalkozás célja alapvetően két sugárral jellemezhető: az első és a második sugár. A harmadik sugár pedig a dévák, vagy angyalok evolúcióját vezérli.

E 3 sugár a két pólushoz kapcsolódnak és mikor elérik végső céljukat a ciklus végén, akkor ez egyúttal a szoláris Logosz beteljesedését is jelenti. Mindez azonban rejtélybe burkolódzik még.

A 7. és az 1. sugár szoros kapcsolatban van egymással, miközben a 3. sugár köti őket össze. Tehát ez az 1 – 3 –  7. sugár kapcsolat nagyon fontos. Hasonlóan szoros kapcsolat van a 2 – 4 – 6. sugár között, ahol az 5. sugár egy érdekes helyzetben van, a beteljesülés középpontját jelzi, ami egyben a lélek lakhelye is, az elme megtestesült szintje, ahol a személyiség feloldódik és a három dimenziós Monád, szellem kifejeződik a három színtő világban.

 1. sugár… Akarat, ami erőként jelentkezik a Logosz tervének kibontakozásában.
 2. sugár….A cselekvés intelligens alkalmazása. Az előző naprendszer domináns sugara volt ez a 3. sugaras energia, ennek a rendszernek ez az alapja és jelenleg a Mahacsohan irányítása alatt van.
 3. sugár….A szertartásos rituálé, vagy szerveződés, szervezet. A két fenti sugár tükröződése, leképeződése a fizikai szintre és így szintén a Mahacsohanhoz kapcsolódik. Irányítása alatt az elemi erőket, elementálokat, az involúció folyamatát és a természet háromkirályságának formai aspektusát. Benne rejlik a fizikai színek és a hangok titka. Ez a törvény…

E két sugár csoportot az alábbi módon lehet kapcsolatba hozni:

1.3.7. sugarak hatása alá tartoznak az alábbiak: minden, ami a formai világgal kapcsolatos, az evolúciós folyamat, a rendszer intelligens működése és a természet bármely formájában élő életet szabályozó törvények.

2.4.6. sugarak alá a belső élet tartozik, amely a fenti formákon keresztül tágul és terjed, a motiváció, a törekvés (aspiráció) és az áldozat. Elsődlegesen a minőség sugarai.

1.3.7. sugarak konkrét dolgokra irányul és a mindenség minden szintjén fellelhető forma és anyag működésével.

2.4.6. sugarak az elvont dolgokra irányulnak, a formán keresztül megnyilvánuló spirituális kifejeződéssel.

Az 5. sugár alkotja az intelligencia általi kapcsot.

 

A HETEDIK SUGÁR

Ez a Szertartásos Rend energiája. A külső manifesztációhoz vezető akarat kifejeződése. Ez a sugár energia testesíti meg a perifériát és a középpontot egyaránt.

Ez a „rituális szintézis akarat sugara”, ha fogalmazhatok így. Ez a Szükségszerűség, ami az isteni természet elsődleges meghatározó elve: az önkifejeződés szükségszerűsége, a rendszerelvű, ritmikus manifesztáció szükségszerűsége, „a mint fent, úgy lent” szükségessége, és ezen sugár tevékenységén keresztül a szép, a rend, a teljes egész és a helyes kapcsolatok kifejezésének szükségessége. Ez a Létezőből kiáramló hajtóerő, miközben megjelenik, formát ölt és él. Ez a Megnyilvánulás Akarata. Napjainkban, az emberiség szemszögéből nézve, ennek legmagasabb színtő megnyilvánulása a szervezet. (Ezoterikus Asztrológia, 601.old.)

A szertartásos Rend és Mágia ura most erősödik fel és szép lassan kifejti hatását. Ereje leginkább a fizikai szinten mutatkozik meg, mivel szoros összefüggés áll fenn a 7. sugár ura és a 7. élet-tér, a fizikai sík között, hasonlóképpen ahhoz, ahogy majd a 7. gyökérfaj fogja megjeleníteni a Törvény és Rend teljességét. Ez a bejövő sugár nagyban felelős a jelenlegi világhelyzet alakulásáért, különösen a kormányzati diktatórikus és egyéb központi megnyilvánulásokért. (Ezoterikus Pszichológiai I. 25-26.old.)

„Mikor a hét sugár fénye egyesül a hetedik sugár fényével, akkor lesz az isteni fény igazán megismerhető.”

Ezen állításból sok meglepő következtetés vonható le, különösen két fő dologban, az idő és tér kérdésében. A fenti mondat jelentőségét könnyebb lesz megérteni, ha körülírom és részletesebben kifejtem.

Mikor a hét sugár energiája a hetedik sugáron keresztül fejeződik ki, akkor lesz képes az isteni fény önmagában az anyagban is megnyilatkozni. Bizonyára nagyon nehéz ezt az állítást megérteni, mégis alapigazságról beszélünk.

Egy korábbi tanításban már említettem, hogy három gondolat megértése elengedhetetlen a reveláció felismeréséhez, s bár megértésük nehéz, mikor sikerül, valójában széppé és egyszerűvé válik.

Az isteni fény megnyilatkozásához szükséges folyamat, akkor következik be, amikor eljutunk egy átmeneti szintézis ponthoz és a hét energia egy nagy Fénnyé egyesül. E hét energia, egyesítve mindig is az isteni fény hordozója volt, de csak annak legmagasabb isteni kifejeződésében. Ez a feltáró és megnyilatkozó fény lokációt, helyi kifejeződést azonban csak a 7. sugár aktív működésekor talál a három világban és ebből szükségszerűen következik, hogy a 7. szinten, a fizika szinten jelentkezik. Az ilyen jelenség mindig csak valamely planetáris válság, krízis kíséretében lép életbe, ami az aktív 7. sugár és a Nap Vízöntőbe lépésekor áll be. Ilyen kapcsolódási pont van most is kialakulóban, mivel a 7. sugár egyre gyorsabban aktivizálódik és a Nap a Vízöntőbe lép.

Ennek a kapcsolódásnak a célja (amely már hatszor jelen volt az ötödik gyökérfaj működése alatt), hogy illumináció révén a rend megalapozódjék itt a földön.

Ennek lehetőségét a Nagy Fohász revelációja már előre jelezte, hisz a benne rejlő erő oly jelentős, hogy megszólaltatása csak bizonyos körülmények meglétekor lehetséges. Ez volt tehát az isteni fény lehozatalához tervezett folyamat első lépése. A második lépés a Nagy Úr ismételt eljövetele lesz, aki mint egy fókuszáló lencse lép be a fizikai létbe, hogy általa a fényt fókuszálni és az emberi igényekre adaptálni tudjuk. Az ehhez szükséges megfelelő feltételek nagyon gyorsan megvalósulnak. A Krisztus jelenleg is aktív az Atmikus szinten és azt a Revelációt testesíti meg, amelyet én korábban az alábbiakkal jellemeztem: „Az Akarat az Áldozat törvényének egy kifejeződése.”

A Krisztus lakhelye fele irányuló emberi invokáció napjainkban még azon a szinten fókuszálódik, melyet az érzelmek lakják, ezért találjuk a szentírásokban, melyet ott így jellemeznek, hogy „ a minden nemzetek vágya„ valósul meg. Az őt lehívó erő, amely a tömegek részéről megfogalmazódik az asztrál síkon fakad. Eljövetelét ennek magasabb színtő megfelelőjén fogalmazták meg, a Buddhikus szinten, ami a tiszta ész szintje.

[1] A természet négy királyság: fizikai, asztrál, mentál és spirituális síkok.


Lelőhely: 2010. internet. Ma már ezt az oldalt nem találtam meg.

 

%d blogger ezt szereti: