Napi Teozófiai gondolatok – Augusztus * Tisztaság

A Szellemi tanok aktiválják a magasabb szintű mentális testet, mert kiemelnek a megrögzött, ismétlődő gondolati pörgésből, eltávolítanak az érzelmi drámáktól, és nem mellesleg olyan igazságmagokat ültetnek el bennünk, ami Szellemi fejlődésünket is segíti.

Az alább megosztott idézetek forrása: Katherine A. Beechey – Napi meditációk, Kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből című mű.
Forrás elérhetősége: Magyar Teozófiai Társulat – Napi meditációk

Szánj magadra minden nap egy kis időt, és elmélkedj az adott nap gondolatain, így pallérozva elmédet és Szellemedet a tudatos fejlődés útján!

Bevezetés az idézetekhez:
“Mindazoknak, akik tanulmányozták a Bölcsesség Mestereinek nyilvánosságra hozott leveleit, fel kellett ismerniük, hogy a bennük levő útmutatások és utasítások sokkal általánosabban használhatók, mint egyetlen személynek vagy tanítványnak címzett levelek. A következő idézet-összeállítás elkészítésekor elsősorban olyanokat kerestem, ami személyes meditációs céljaimat szolgálta. Ez után ébredt bennem vágy arra, hogy megosszam ezt egy barátommal. Most örömmel veszem tudomásul, hogy lehetőséget kaptam baráti köröm kibővítésére azzal, hogy megoszthatom ezeket mindazokkal, akik rá akarnak lépni a Szentség Ösvényére, ami a Bölcsesség Mesterei iránt érzett odaadás mentén vezet.”

AUGUSZTUS * TISZTASÁG

Az okkultizmussal nem jó tréfálni. Az mindent kíván, vagy semmit.
Kuthumi Mester

08. 01. Magunk megtisztításának folyamata nem egy pillanat munkája, sem néhány hónapé vagy évé – akár életek sorozatára is kiterjedhet. * Kuthumi Mester

08. 02. Sok mindent el kell felejtened. Néped szűkkeblű előítéletei jobban megkötnek, mint gyanítod. Türelmetlenné tesznek azokkal az apró vétségekkel szemben, amelyeket … mások a te mesterkélt illem-mértéked ellen elkövetnek, és arra hajlamosítanak, hogy szem elől téveszd a lényegeset. Még nem tudod lemérni a különbséget a belső tisztaság és a „külső műveltség” között. * Kuthumi Mester

08. 03. Miért vagy ilyen lagymatag kötelességed teljesítésében? A barátság, személyes szeretet és a hála kétségtelenül nemes érzelem, de a fejlődéshez, ami után sóvárogsz, csak a kötelesség vezet. * Kuthumi Mester

08. 04. Az okkult tudomány féltékeny úrnő és a saját vágyaink kielégítésének még az árnyékát sem tűri meg. * Kuthumi Mester

08. 05. Mindenkinek, aki velünk kapcsolatba kerül, aki arra vágyik, hogy többet tudjon meg rólunk, alá kell vetnie magát, hogy próbára tegyük és próbaidőt szabjunk eléje. * Kuthumi Mester

08. 06. Figyelmeztetlek barátom, hogy nem ez az utolsó próbatétel. Nem én teremtem a próbákat, hanem te magad azzal, hogy a világosságért és az igazságért harcolsz a világ sötét befolyásai ellen. * Kuthumi Mester

08. 07. Légy igaz, légy hű fogadalmaidhoz, szent kötelességedhez, hazádhoz, saját lelkiismeretedhez. * Kuthumi Mester

08. 08. Számunkra a törvény az törvény, és semmiféle hatalom sem vehet rá, hogy kötelességünkből csak egy hajszálnyit is engedjünk. * Kuthumi Mester

08. 09. Légy azzal tisztában barátom, hogy a társadalmi jellegű vonzalmak alig, vagy csak igen kevéssé befolyásolhatják az igazi adeptust kötelessége teljesítésében. Amily mértékben emelkedik a tökéletes adeptusság felé, olyan mértékben gyöngülnek előző énjének vonzalmai és ellenszenvei: … az egész emberiséget a szívébe fogadja és egynek tekinti. * Morya Mester

08. 10. Szegény asszony természeténél fogva igen jó és erkölcsös; de éppen tisztasága az, ami oly szűk, oly prebiteriánus jellegű, ha szabad e szót használnom, hogy sehol másutt nem képes önmaga tükörképét meglátni, csak saját Énjében. Egyedül csak ő jó és tiszta. Mindenki más gyanús és gyanakszik is mindenkire. * Kuthumi Mester

08. 11. A tanítványság felfedi a belső embert és a szunnyadó hibákat éppúgy előhozza, mint a szunnyadó erényeket. A lappangó hiba tevékeny bűnöket hoz létre és gyakran elmebaj követi… Legyetek tiszták, erényesek, és éljetek szent életet, akkor meg lesztek védve. De ne feledjétek, hogy aki nem olyan tiszta, mint egy kisgyermek, az jobb, ha békében hagyja a tanítványságot. * Kuthumi Mester

08. 12. Olyan vagyok amilyen voltam; és amilyen voltam és vagyok, valószínűleg olyan is maradok – rabszolgája a Páholyom és az emberiség iránti kötelességemnek; nemcsak azt tanultam, hanem magam is azt kívánom, hogy az egyének iránti előszeretetet alárendeljem az emberi nem iránti szeretetnek. * Morya Mester

08. 13. Haladéktalanul vidd át a gyakorlatba jó szándékaidat, ne hagyd, hogy csak egy is közülük puszta szándék maradjon – és eközben ne várj semmi jutalmat, de még elismerését sem a jónak, amit teszel. A jutalom és az elismerés benned van és elválaszthatatlan tőled, mivel egyedül csak Belső Éned tudja azokat igazi fokukon és értékükön méltányolni. * Kuthumi Mester

08. 14. Az okkultizmusban alapelv, hogy minden hiábavaló szó éppúgy feljegyeztetik, mint a jelentőségteljes. * Kuthumi Mester

08. 15. Az abszolút igazság nem tesz különbséget a sok és a kevés között. * Kuthumi Mester

08. 16. A földi szeretet tisztasága megtisztít és előkészít az Isteni Szeretet átélésére. * Serapis Mester

08. 17. Ha ki akarod nyitni a misztérium kapuit, nemcsak feddhetetlenül becsületesen kell élned, hanem meg kell tanulnod megkülönböztetni egymástól az igazságot és a hamisságot. * Kuthumi Mester

08. 18. Mi mindig a belső embert kívánjuk és meg is kapjuk, amikor csak a feladatok elvégzésére felajánlja magát. * Morya Mester

08. 19. Az ember Atma-ja tiszta és éppoly magasrendűen spirituális maradhat akkor is, ha fizikai testtel van összekapcsolva; miért ne maradhatna két testben élő két lélek között is éppoly tiszta és szeplőtlen testeik mulandó földi egyesülése ellenére is? * Serapis Mester

08. 20. Számomra azonban első az én Mesterem iránti kötelességem. És hadd  mondjam meg neked, hogy számunkra a kötelesség fontosabb, mint bárminő barátság, sőt szeretet; mert e maradandó elv nélkül, eme szét nem málló, oly sok ezredéven át összetartó kötőanyag nélkül a természet nagyszerű titkainak szétszórt őrzői – Testvériségünk, sőt tanításunk maga is – már régen felismerhetetlen atomokká morzsolódott volna szét. * Kuthumi Mester

08. 21. Egyszer s mindenkorra választanod kell: vagy kötelességedet a Testvériség iránt, vagy pedig saját személyes elgondolásaidat. * „AZ ÖREG ÚR”

08. 22. Eljött az ideje, hogy lefektessétek ama szigorúan szabályozott magatartás alapjait – az egyénben és a közösségben egyaránt – amely nem lankadó éberséggel megőriz a tudatos és az öntudatlan tévedéstől. * Kuthumi Mester

08. 23. Ezt alantasainkra, a szolgálatunkra álló dugpákra bízzuk és egy időre szabad kezet adunk nekik abból az egyedüli célból, hogy felszínre hozzák a cséla egész belső természetét, amelynek legtöbb zuga és szöglete sötétben és örökre rejtve maradna, ha nem adatnék alkalom, hogy ezeket a zugokat egymás után kifürkésszék. * Kuthumi Mester

08. 24. Azonban tekints a jövőbe; legyen gondod arra, hogy a kötelesség szüntelen teljesítése, a jól fejlett intuíció irányítása mellett, biztosan tartsa az egyensúlyt. * Kuthumi Mester

08. 25. Csekélységnek tűnik neked talán, hogy a múlt évet csupán „családi kötelességek” töltötték ki? De ugyan adhat-e valami több okot a dicséretre, vagy van-e annál jobb fegyelmező gyakorlat, mint a kötelesség teljesítése minden nap és minden órában? * Kuthumi Mester

08. 26. A teozófus kötelessége hasonlatos a földművelőéhez: a barázdákat megvonni amilyen jól csak tudja és elvetni a magot; az eredmény a természet dolga, a természet pedig a törvény rabszolgája. * Kuthumi Mester

08. 27. Aki azt szeretné, hogy magasabb tanításokat kapjon, legyen szívvel-lélekkel igazi teozófus, nem pedig csak látszatra. * Kuthumi Mester

08. 28. Egyikünknek sem szabad veszélyeztetnie valamely ügyet, amelynek előmozdítása az önös szempontoknál sokkal előbbrevaló. * Kuthumi Mester

08. 29. Hidd el nekem „tanítványom”, hogy az a férfiú vagy nő, akit a Karma kicsiny és egyszerű kötelességek, áldozatok és szeretetnyilvánítások közepébe helyezett, ezeknek hű teljesítésével fölemelkedhetik az egész emberiség iránti kötelesség, áldozathozatal és könyörület magasabb fokozataira. * Kuthumi Mester

08. 30. Igazad van: sokkal érdemdúsabb a kötelességünket a jutalomra várás nélkül végezni, mint előre alkudozni a tetteinkért járó fizetségért. * Morya Mester

08. 31. Az Adeptus egy kutató nemzedéknek ritka virága; s hogy azzá legyen, lelke belső parancsának kell engedelmeskednie, tekintet nélkül a világi tudomány, vagy az okosság óvatos meggondolásaira. * Kuthumi Mester

Jó munkát kívánunk a Teozófiai gondolatokkal!

%d blogger ezt szereti: