Napi Teozófiai gondolatok – Szeptember * Együttérzés

A Szellemi tanok aktiválják a magasabb szintű mentális testet, mert kiemelnek a megrögzött, ismétlődő gondolati pörgésből, eltávolítanak az érzelmi drámáktól, és nem mellesleg olyan igazságmagokat ültetnek el bennünk, ami Szellemi fejlődésünket is segíti.

Az alább megosztott idézetek forrása: Katherine A. Beechey – Napi meditációk, Kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből című mű.
Forrás elérhetősége: Magyar Teozófiai Társulat – Napi meditációk

Szánj magadra minden nap egy kis időt, és elmélkedj az adott nap gondolatain, így pallérozva elmédet és Szellemedet a tudatos fejlődés útján!

Bevezetés az idézetekhez:
“Mindazoknak, akik tanulmányozták a Bölcsesség Mestereinek nyilvánosságra hozott leveleit, fel kellett ismerniük, hogy a bennük levő útmutatások és utasítások sokkal általánosabban használhatók, mint egyetlen személynek vagy tanítványnak címzett levelek. A következő idézet-összeállítás elkészítésekor elsősorban olyanokat kerestem, ami személyes meditációs céljaimat szolgálta. Ez után ébredt bennem vágy arra, hogy megosszam ezt egy barátommal. Most örömmel veszem tudomásul, hogy lehetőséget kaptam baráti köröm kibővítésére azzal, hogy megoszthatom ezeket mindazokkal, akik rá akarnak lépni a Szentség Ösvényére, ami a Bölcsesség Mesterei iránt érzett odaadás mentén vezet.”

SZEPTEMBER * EGYÜTTÉRZÉS

Mondhatom, az „Öreg Hölgy” táviratai olyat ütnek az emberen, mint egy parittyából hajított kő. Tehettem-e egyebet, mint hogy jöttem? Hiábavaló lett volna a távolból érvelni valakivel, aki sötét kétségbeesésében és az erkölcsi ziláltság állapotában van. Úgy határoztam tehát, hogy kilépek sok éves visszavonultságomból, és rászánok némi időt, hogy amennyire tudom, vigasztaljam.
Kuthumi Mester

09. 01. Biztosra veheted, hogy személyes jókívánságaim mindig veled lesznek. És, ha néha-néha munkád közben valóban szükséged lenne a segítségre, amit egy boldog gondolat adhat, igen valószínű, hogy be fog hatolni fejedbe. * Kuthumi Mester

09. 02. Remélem, legalább te megérted, hogy mi (vagy legtöbbünk) korántsem vagyunk olyan szívtelen, erkölcsileg kiszáradt múmiák, mint amilyennek némelyek képzelnek. * Kuthumi Mester

09. 03. Az egység mindig erőt ad: és mivel az okkultizmus napjainkban „veszett reménységhez” hasonlít, az egyesülés és az együttműködés nélkülözhetetlen. Az egység valóban az életerők és magnetikus erők összpontosítását jelenti az előítélet és a fanatizmus ellenséges áramlatai ellenére. * Kuthumi Mester

09. 04. Áldjon meg téged az Isten, és a kétségbeesés fekete óráiban gondolj reám, Testvérem, és én veled leszek. * Serapis Mester

09. 05. Tegnap egész álló nap követtelek Testvérem. Együttérzésem veled volt. * Serapis Mester

09. 06. Egy jó szándékú és rokonszenvező lény puszta jelenléte közöttetek magnetikusan segíthet nektek. * Kuthumi Mester

09. 07. Vajon amíg alusztok, közlekednek-e veletek valóban, akiket szerettek? A veszély vagy az erős együttérzés óráiban szellemetek, mivel egyazon gondolatáramon rezeg – s ez ilyenkor valami szellemi távirányító vezetéket létesít testetek között – találkozhat és kölcsönösen nyomot hagyhat emlékezetetekben. * Kuthumi Mester

09. 08. Az erős akarat teremti és a rokonszenv vonzza még az adeptusokat is, pedig az ő törvényeik a be nem avatottakkal való érintkezéssel ellentétesek. * Kuthumi Mester

09. 09. Sikeres haladáshoz az okkult tudományokban olyan erős magnetikus, de mégis különböző és ellentétes pólusú erők, “affinitások” szükségesek, amelyek egy uralkodó eszme köré összpontosulnak. Ami egynek nem sikerül, azt többen együtt véghezvihetik * Kuthumi Mester

09. 10. Együttérzésedet inkább bővítsd, mint szűkítsd; ahelyett, hogy még
összébb zsugorítanád vonzódásod körét, inkább próbáld meg
azonosítani magad embertársaiddal. * Kuthumi Mester

09. 11. Mindenki könnyen megértheti, hogy a sajátos fizikai, erkölcsi és értelmi adottságok igen különböznek mind a jelölteknél, mind az adeptusoknál. Ennél fogva az oktatónak a saját adottságaival minden esetben alkalmazkodnia kell a tanítvány adottságaihoz, s ez szörnyű igénybevétellel jár, mert a siker elérése érdekében a legszorosabb kapcsolatot kell létrehoznunk a kiképzettel. * Kuthumi Mester

09. 12. És minthogy minél nagyobbak az Adeptus képességei, annál kevesebb benne az, ami közös a világiakkal, akik gyakran a külvilág kisugárzásaival telítetten közelednek hozzá, az önző, durva tömeg azon állatias kisugárzásaival, amelyektől annyira borzadunk. Minél régebben él már távol a világtól és minél inkább megtisztult már ő maga, annál nehezebb az önként vállalt feladat. * Kuthumi Mester

09. 13. Csak azokkal tudok dolgozni, akik velünk együtt akarnak dolgozni. * Kuthumi Mester

09. 14. Ha akartok, nagy idősebb testvérek lehettek, védelmezhetitek a nálatok fiatalabbakat, áldólag terjeszthetitek föléjük gyöngéd, bölcs és erős részvéteteket és mind többet adhattok, amint mindjobban lemaradnak mögöttetek az Élet országútján azok, akik igényt tarthatnak részvétetekre. Legyetek nagyon gyöngédek a kisgyermekekhez, de még gyöngédebbek mindazokhoz, akik eltévelyednek, mert még keveset ismernek a bölcsességből; és még gyöngédebbek az állatokhoz, hogy ösvényük következő szakaszára a szeretet, nem pedig a gyűlölet kapuján át lépjenek. Ápoljátok a virágokat és a fákat is. Egy a véretek, egy az eredetetek, egy a célotok mindnyájatoknak. Ismerjétek meg ezt az igazságot és éljétek is. *JUBILEUMI

09. 15. Közismert mondás, hogy egy összeillő pár „összenő”, úgyhogy erős hasonlatosság keletkezik arcuk vonásai és lelkük között is. De tudod-e, hogy az Adeptus és a cséla – a Mester és a tanítvány – között lassanként még szorosabb kötelék keletkezik; mert a lelki érintkezés tudományosan van szabályozva. A férj és a feleség között azonban a természet segítség nélkül marad magára. * Kuthumi Mester

09. 16. Amint a víz a teli tartályból átfolyik az azzal összekötött üres tartályba, és amin telőbb-utóbb elérnek egy közös szintet aszerint, hogy milyen széles a kettőjük közötti vezeték, úgy folyik az Adeptus tudása a csélába és az adeptusi szint elérése a cséla befogadóképességétől függ. Ugyanakkor pedig a cséla, mivel egyéniség és külön fejlődő lény, öntudatlanul átadja mesterének saját felhalmozott mentalitásának minőségét. Az ő tudását mestere teszi magáévá. * Kuthumi Mester

09. 17. Sem parancsolni nem fogok neked, sem nem hipnotizállak, sem nem irányítalak. De láthatatlanul, és amikor talán – mint oly sok más – oda jutottál, hogy nem hiszel többé létezésemben, figyelni fogom pályafutásodat, és veled érzek küzdelmeidben. * Kuthumi Mester

09. 18. Bárminemű baj telepedne rád, ne feledd, hogy veled vagyok. * Morya Mester

09. 19. A természet a magnetikus vonzás finom szálaival kötötte össze birodalmának minden részét és még egy csillag és egy ember között is van bizonyos kölcsönhatás. A gondolat gyorsabban fut, mint az elektromos áram és gondolatod, ha tiszta szándékkal bocsátod el magadtól, megtalál engem, aminthogy az enyém is megtalál és megtalált már téged és sokszor hagyott már nyomot az elmédben. * Kuthumi Mester

09. 20. Nagyon sajnálom, de nincs jogom magamat egy vagy több személyhez a személyes rokonszenv és becsülés kötelékeivel oly erősen hozzákötni, hogy mozdulataimat megbénítsák s képtelen legyek a többieket mostani hitüknél valami nagyszerűbbhöz és nemesebbhez elvezetni. * Kuthumi Mester

09. 21. Egyikőtök sem lehet annyira vak, hogy azt képzelje, most van először dolga a Teozófiával. Bizonyára belátjátok, hogy ez ugyanannyi volna, mintha azt mondanánk, hogy hatások jönnek létre okok nélkül. Tudjátok meg tehát, hogy most tőletek mindnyájatoktól függ, vajon ezentúl egyedül küzdtök-e a szellemi bölcsességért ebben és a következő életben, vagy pedig a mostani társaitokkal együttesen és a kölcsönös együttérzés és törekvés által segítve egymást. Áldásom mindenkire – aki megérdemli. * Kuthumi Mester

09. 22. Azt gondoljátok, hogy az igazságot egyedül csak a ti kedvetekért mutatták meg nektek? Hogy mi a századok csendjét csak egy maroknyi álmodozó kedvéért törtük meg? Karmátok egybefutó szálai valamennyiteket ebbe a Társulatba, mint közös gyújtópontba vontak, hogy mindnyájan segítsetek kimunkálni az elmúlt életetekben megszakadt kezdeményezések eredményeit. * Kuthumi Mester

09. 23. Csak az a haladás, amit az ember a titkos tudásban az alapelemektől kezdve tesz, vezet el lassanként oda, hogy megért bennünket. Csak így és nem másként keletkezhetik szoros kapcsolat megerősítvén és kifinomítván az intelligens emberek közötti együttérzés titokzatos kötelékeit. Azok az intelligens emberek az egyetemes Léleknek és magának a kozmikus Léleknek az időlegesen elszigetelt töredékei. * Kuthumi Mester

09. 24. Csak, ha ez már megvan, akkor szolgálhatnak ezek a felébredt rokonszenvek arra, hogy valóban összekössék az EMBERT… azzal az erős lánccal, amely az anyagi és Anyagtalan Kozmoszt egymással összekapcsolja – a múltat, a jelent és a jövőt – és annyira serkentsék felfogó képességét, hogy világosan megértse nem csupán az összes anyagi, hanem a szellemi dolgokat is. * Kuthumi Mester

09. 25. Ó szegény, csalódott barátom, bár haladtál volna már oly messzire az ÖSVÉNYEN, hogy ne gátolhatná meg az anyag ezt az egyszerű gondolatátvitelt, elmédnek a mienkkel való egyesülését – amit pedig a saját magad által előidézett gátlások akadályoztak meg! Sajnos oly nagyfokú a nyugati elme öröklött és szerzett durvasága…, hogy most már majdnem lehetetlen mindegyikük számára megérteni, vagy számunkra az ő nyelvükön kifejezni az Okkult Kozmosz finom és látszólag eszményi gépezetét. Az európaiak ezt a képességet tanulmányozással és meditációval bizonyos fokig elsajátíthatják ugyan, de ez minden. * Kuthumi Mester

09. 26. Lévén ő Ellora szülöttje, magának kell kiharcolnia jogait… A félelmetes megpróbáltatás végső eredményei tőle és csakis tőle függnek, valamint attól, hogy mennyi együttérzést kap két testvérétől… attól, hogy milyen erős és hatékony az az akarat, amelyet mindketten neki küldenek, bárhol is van. Tudd meg, óh Testvérem, hogy az ilyen akaraterő, ha őszinte szeretet erősíti, áthatolhatatlan pajzzsal veszi majd őt körül, erős védőpajzzsal, melyet két halhatatlan lélek tiszta jókívánságainak egyesülése alkot, – s amelynek hatékonysága arányos azon kívánságuk erősségével, hogy őt győzedelmeskedni lássák. * Serapis Mester

09. 27. Bízzatok önmagatokban, mint ahogy Mi is bízunk mindegyikőtökben, mert nincs egyetlen olyan tagja sem a Társulatnak, akinek ne volna velünk kapcsolata, vagy akinek segítségére ne volna szükségünk. Mi másért választottunk volna mindegyikőtöket, mint azért, mert szükségünk van reátok? Nektek szükségetek van egymásra, nekünk pedig mindnyájatokra.” * Kuthumi Mester

09. 28. Már mint egyszeri tagnak is, de még sokkal inkább mint tisztviselőnek, tanulnod kell, hogy taníthass, spirituális tudást és erőt kell szerezned, hogy a munka biztos támasza lehess és a tudatlanság szomorú áldozatai megtanulhassák tőled kínjaik okát és gyógymódját. * Kuthumi Mester

09. 29. Őrizkedj tehát a könyörtelenségtől, mert különben éhes farkasként fogja felemelni fejét utadon és felfalja természetednek azokat a jobb tulajdonságait, amelyek most kezdtek életre kelni. * Kuthumi Mester

09. 30. De végtére is az ember környezetének áldozata mindaddig, amíg a társadalom légkörében él. Előfordulhat, hogy mi nagyon szeretnénk barátságot kötni valakivel, aki érdekel, és éppoly képtelenek vagyunk rá, mint az, aki a viharos tenger közepette látja elmerülni barátját és nincs a közelben csónak, amit vízre bocsáthatna, személyes erejét pedig egy erősebb kéz bénítja meg, amely visszatartja őt. * Kuthumi Mester

Jó munkát kívánunk a Teozófiai gondolatokkal!

%d blogger ezt szereti: