Napi Teozófiai gondolatok – Október * Bátorság

A Szellemi tanok aktiválják a magasabb szintű mentális testet, mert kiemelnek a megrögzött, ismétlődő gondolati pörgésből, eltávolítanak az érzelmi drámáktól, és nem mellesleg olyan igazságmagokat ültetnek el bennünk, ami Szellemi fejlődésünket is segíti.

Az alább megosztott idézetek forrása: Katherine A. Beechey – Napi meditációk, Kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből című mű.
Forrás elérhetősége: Magyar Teozófiai Társulat – Napi meditációk

Szánj magadra minden nap egy kis időt, és elmélkedj az adott nap gondolatain, így pallérozva elmédet és Szellemedet a tudatos fejlődés útján!

Bevezetés az idézetekhez:
“Mindazoknak, akik tanulmányozták a Bölcsesség Mestereinek nyilvánosságra hozott leveleit, fel kellett ismerniük, hogy a bennük levő útmutatások és utasítások sokkal általánosabban használhatók, mint egyetlen személynek vagy tanítványnak címzett levelek. A következő idézet-összeállítás elkészítésekor elsősorban olyanokat kerestem, ami személyes meditációs céljaimat szolgálta. Ez után ébredt bennem vágy arra, hogy megosszam ezt egy barátommal. Most örömmel veszem tudomásul, hogy lehetőséget kaptam baráti köröm kibővítésére azzal, hogy megoszthatom ezeket mindazokkal, akik rá akarnak lépni a Szentség Ösvényére, ami a Bölcsesség Mesterei iránt érzett odaadás mentén vezet.”

OKTÓBER * BÁTORSÁG

Legyetek bátrak az Igazság és a Testvériség oldalán és mi veletek leszünk a korszakokon át.

10. 01. A „Vesztett Reménységen” pedig azt értettem, hogy ha tekintetbe vesszük a mi önkéntes teozófus munkásaink által elvégzendő feladat nagyságát és főképp az ellenük felsorakoztatott és még felsorakoztatandó sokféle tényezőt, nyugodtan hasonlíthatjuk egy olyan kétségbeesett erőfeszítéshez az ellenállhatatlan túlerő ellen, amit megkísérelni dicsőséges minden igazi katonának. * Kuthumi Mester

10. 02. Mi sohasem panaszkodunk az elkerülhetetlen miatt, hanem igyekszünk a legrosszabból is valami jót kihozni. * Kuthumi Mester

10. 03. A győzelmi koronát csak az nyeri el, aki bebizonyítja, hogy méltó viselésére; aki puszta kézzel támadja meg Marát és legyőzi a földi kéj és szenvedélyek démonát; és nem mi, hanem ő maga illeszti azt homlokára. * Kuthumi Mester

10. 04. Nem volt csupán értelmetlen frázis a Tathagata ama mondása, hogy „aki legyőzi Énjét, nagyobb mint az, aki ezreken győz csatában”. Nincs még egy ehhez fogható nehéz küzdelem. Ha ez nem így volna, az adeptusság olcsó szerzemény lenne. * Kuthumi Mester

10. 05. Saját tövises utadhoz azt mondom: bátorság és remény. * Kuthumi Mester

10. 06. Mint Carlyle „Igaz embere”, akit a könnyű élet nem csábít, azonban a „nehézségek, önmegtagadás, mártíromság, halál azok a csábítások”, amelyek az igazi csélá szívére a megpróbáltatás óráiban hatnak. * Kuthumi Mester

10. 07. Ne kételkedj, mert ez a kételkedő természet enervál és visszavet a fejlődésben. * Kuthumi Mester

10. 08. Az igazi emberség abban áll, hogy az ember bátran elfogadja a neki járó részt annak a csoportnak kollektív karmájából, amelyikkel dolgozik és nem engedi meg magának, hogy elkeseredjék és hogy másokat a valóságosnál sötétebb színekben lásson, vagy hogy mindenért valami “bűnbakot” kárhoztasson, egy külön e célra kiszemelt áldozatot. * Kuthumi Mester

10. 09. Ne add át magad a balsejtelemnek, hogy mi minden baj történhet, ha a dolgok nem úgy mennének, ahogy a te világi bölcsességed szerint kellene, hogy menjenek. * Kuthumi Mester

10. 10. Egy elfogadott tanítvány még nem szabadul meg a kísértésektől, próbáktól és megpróbáltatásoktól. * Kuthumi Mester

10. 11. B. becsületes ember, őszinte szívű s ezenkívül hallatlan erkölcsi bátorsága van, s tetőtől talpig mártír. A mi K.H.-nk szereti az ilyet. * Morya Mester

10. 12. Derűs bizakodással és reménységgel lenni egészen más dolog, mint az ostobák optimizmusa; a bölcs sohasem harcol jóelőre a balsors ellen. * Kuthumi Mester

10. 13. Tartson ki veled mindvégig hited és bátorságod, ami eddig támogatott. * Kuthumi Mester

10. 14. Boldog, aki úgy kel át a saját maga és miközöttünk tátongó szakadékon, hogy nem riasztja meg a kétség és nem szennyezi be a gyanú. * Morya Mester

10. 15. Most pedig, tanítványom, válassz és ragadd meg sorsodat. * Morya Mester

10. 16. Mivel mi mindannyian teremtői és létrehozói vagyunk az okoknak, amelyek ilyen vagy valami más eredményt hoznak, csak azt kell learatnunk, amit elvetettünk. Cséláink csak akkor kapnak segítséget, ha ártatlanok az okok létrehozásában, amelyek bajba juttatták őket; ha ezeket az okokat idegen, külső hatások hozták létre. Az élt és az adeptusságért folytatott harc túl könnyű lenne, ha utcaseprők állnának mögöttünk, hogy elsöpörjék a hatásokat, amelyeket saját meggondolatlanságunkkal és elbizakodottságunkkal hoztunk létre. * Kuthumi Mester

10. 17. A bátorság és a hűség, az igazságszeretet és őszinteség mindig kiérdemli tiszteletünket. * Kuthumi Mester

10. 18. Bátorság tehát, ti mindannyian, akik az egy Isteni Igazság harcosai akartok lenni; tartsatok ki merészen és bizakodva, bánjatok gazdaságosan erkölcsi erőtökkel, ne pazaroljátok jelentéktelen apróságokra, hanem tartogassátok nagy alkalmakra. * Kuthumi Mester

10. 19. „Merni, akarni, cselekedni és hallgatni” – ez a mi jelszavunk, és minden kabbalista és okkultista jelszava. * Kuthumi Mester

10. 20. Felajánlod szolgálataidat; helyes. Kész vagy időt áldozni, költségeket viselni, kockázatot vállalni a MI ügyünkért. Helyes, hiszen az nem más, mint az emberiség, az igaz vallás, a nevelés, a megvilágosodás és spirituális fölemelkedés ügye. Ennek az ügynek misszionáriusokra, hívőkre, munkásokra van szüksége, sőt talán mártírokra is. De senkitől sem kívánható meg, hogy ezek valamelyikévé váljék. Ha az ember maga választja, jó; jó a világnak és neki magának is. * Morya Mester

10. 21. Tény az, hogy egészen a végső és legmagasabb beavatásig minden tanítvány – sőt némely adeptus is – a saját ügyességére és okosságára van hagyva. Magunknak kell megharcolnunk harcainkat és szó szerint igaz az ismert mondás: „adeptussá maga lesz az ember, nem pedig mások formálják azzá”. * Kuthumi Mester

10. 22. „A mennyek birodalmát erőszakkal kell bevenni” – mondják a keresztény misztikusok. A modern misztikus is csak remélheti, hogy eléri célját, ha fegyver van kezében és kész győzni, vagy meghalni. * Kuthumi Mester

10. 23. Akik ennek a ciklusnak évszázadain át figyelték az emberiséget, mindig látták, mint ismétlődik meg részleteiben is ez az élet-halál harc az Igazság és a Tévedés között. Némely mai teozófus csak a „becsületében” vagy a pénztárcájában szenved sérelmet, azonban azok, akik az előző nemzedékekben tartották magasra a lámpást, életükkel fizettek tudásukért. * Kuthumi Mester

10. 24. Aki a tömeg véleményével törődik, sohasem fog fölébe emelkedni. * Serapis Mester

10. 25. Emlékezzetek, hogy kemény iskolán mentek most át és a tietekétől nagyon különböző világgal van dolgotok. Kiváltképpen pedig azt véssétek elmétekbe, hogy bármily indítékú legkisebb ok sem tehető meg nem történtté, sem pedig hatásainak kibontakozása nem akadályozható meg, még ha az angyalok, démonok és emberek milliói szövetkeznének is e célra. * Kuthumi Mester

10. 26. Hallgatás, megfontoltság, bátorság. Szálljon áldásom fejedre, jó és hűséges tanítványom. * Morya Mester

10. 27. Megmondták azonban neked, hogy az Okkult Tudományokhoz vezető úton csak nagy fáradtsággal és életveszedelmek között lehet járni; hogy rajta minden újabb lépés, amely a végső célhoz vezet, csapdákkal és kegyetlen tövisekkel van körülvéve; hogy a vándornak, aki az útra merészkedik, előbb szembe kell szállnia és le kell győznie azt az ezernyi fúriát, amely rendíthetetlen kapuinál és bejáratánál őrködik – a kétség, a kételkedés, a megvetés, a nevetségesség, az irigység és végül a kísértés fúriáit – de legkivált az utolsót; hogy annak, aki a bejáraton túlra akar tekinteni, előbb ezt az leven falat kell elpusztítania; hogy szívén és lelkén acélpáncélt kell viselnie és benne soha nem hátráló, vas elhatározást és mindezek mellett szelídnek, jóságosnak és alázatosnak kell lennie, kizárva lelkéből minden rosszra vezető emberi szenvedélyt. Ilyen vagy-e? * Kuthumi Mester

10. 28. Ne csüggedj! Bátorság, kedves barátom, és ne feledd, hogy amikor neki segítesz, saját adósságaidat törleszted, mert a sok kegyetlen bánts, amiben részesül, K.H.-nak irántad érzett barátságára vezethető vissza, arra, hogy őt használja közvetítő eszközül. De – Bátorság! * Morya Mester

10. 29. Fiatal barátom, tanulj, készülj és főleg uralkodj idegességeden. Aki bárminemű fizikai gyengeség rabszolgájává válik, még a természet alacsonyabb erőinek sem lesz sohasem urává. * Kuthumi Mester

10. 30. Ha nem vagy alkalmas arra, hogy első próbádon átmenj és azzal szerezz érvényt jogaidnak, mint jövendő adeptus, hogy meghajolni kényszeríted a körülményeket magad előtt, akkor éppoly teljesen alkalmatlan vagy minden további próbára is. * Morya Mester

10. 31. Testvérem, nehéz a feladatod, de odaadásod és önzetlen buzgóságod támogasson és erősítsen az Igazság ügyében… Testvérem, maradj bátor és türelmes és – előre! * Serapis Mester

Jó munkát kívánunk a Teozófiai gondolatokkal!

%d blogger ezt szereti: