Napi Teozófiai gondolatok – November * Intuíció

A Szellemi tanok aktiválják a magasabb szintű mentális testet, mert kiemelnek a megrögzött, ismétlődő gondolati pörgésből, eltávolítanak az érzelmi drámáktól, és nem mellesleg olyan igazságmagokat ültetnek el bennünk, ami Szellemi fejlődésünket is segíti.

Az alább megosztott idézetek forrása: Katherine A. Beechey – Napi meditációk, Kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből című mű.
Forrás elérhetősége: Magyar Teozófiai Társulat – Napi meditációk

Szánj magadra minden nap egy kis időt, és elmélkedj az adott nap gondolatain, így pallérozva elmédet és Szellemedet a tudatos fejlődés útján!

Bevezetés az idézetekhez:
“Mindazoknak, akik tanulmányozták a Bölcsesség Mestereinek nyilvánosságra hozott leveleit, fel kellett ismerniük, hogy a bennük levő útmutatások és utasítások sokkal általánosabban használhatók, mint egyetlen személynek vagy tanítványnak címzett levelek. A következő idézet-összeállítás elkészítésekor elsősorban olyanokat kerestem, ami személyes meditációs céljaimat szolgálta. Ez után ébredt bennem vágy arra, hogy megosszam ezt egy barátommal. Most örömmel veszem tudomásul, hogy lehetőséget kaptam baráti köröm kibővítésére azzal, hogy megoszthatom ezeket mindazokkal, akik rá akarnak lépni a Szentség Ösvényére, ami a Bölcsesség Mesterei iránt érzett odaadás mentén vezet.”

NOVEMBER * INTUÍCIÓ

Használd akaraterődet és legyen az Igazság és a kifürkészhetetlen Isteni Jelenlét áldása rajtad, és segítsen megnyitni intuíciódat.

11. 01. Az okkultistáknak sohasem volt szándékában, hogy a komoly és határozott tanulmányozó előtt igazán elrejtsék azt, amit írtak, csak inkább a biztonság kedvéért zárták be felvilágosításaikat jól záródó, biztonságos dobozba, amelynek kulcsa az intuíció. * Kuthumi Mester

11. 02. Atmád alakítsa ki intuíciódat. * Kuthumi Mester

11. 03. A spiritualitás eszménye csak a képzelőerőn át hatolhat be, ami a földi Atma fogalmaihoz és benyomásaihoz vezető út és az első kapu. * Serapis Mester

11. 04. Emlékezzék a ti exakt tudományotok, amely oly igen büszke teljesítményeire, hogy a legnagyszerűbb feltevéseket – azokra gondolok, amelyek ma már tények és tagadhatatlan igazságok – mind megsejtették, mind spontán ihletésnek (vagy intuíciónak) eredményei voltak, – sohasem a tudományos indukcióé. * Kuthumi Mester

11. 05. Hallgass saját magadra és higgy jobban intuíciódban. * Kuthumi Mester

11. 06. Tanuld meg, gyermek, felfogni a jeladást, bárminő eszközön át adják is. „Még a kövek is prédikálhatnak.” * Kuthumi Mester

11. 07. A higgadt elme derűs és nyugodt felszíne kell ahhoz, hogy a láthatatlan világból hozott látomások a láthatóban ábrázolhatók legyenek. Egyébként hiába keresnéd azokat a látomásokat, azokat a hirtelen felvillanó fényeket, amelyek már annyi apróbb probléma megoldásánál segítettek, és amelyek egyedül képesek az igazságot a lélek szeme elé hozni. Féltékeny gonddal kell tehát őriznünk elménk síkját mindazoktól az ellentétes befolyásoktól, amelyek a földi életen áthaladtunkban naponként fölmerülnek. * Kuthumi Mester

11. 08. Eddig már megismerhetted volna a mi módszereinket. Mi tanácsolunk – de sohasem parancsolunk. Egyéneket azonban befolyásolunk. * Morya Mester

11. 09. Sajnos, bármily nagy is a te tisztán emberi értelmed, szellemi intuícióid homályosak és elmosódottak, mert sohasem fejlesztetted ki azokat. * Kuthumi Mester

11. 10. A helyes elhatározások a helyes cselekedetek elme által festett képei; fantáziái, éber álmai és a Buddhi suttogása a Manasz felé. Ha bátorítjuk azokat, nem halványulnak el, mint a Shamo sivatag szétfoszló délibábja, hanem egyre erősödnek, amíg csak az ember egész élete a belső isteni motívumnak kifejezésévé és külső bizonyítékává nem válik. * Kuthumi Mester

11. 11. A mi módszereink nem a ti módszereitek. Mi ritkán mutatunk valami külső jelet, amelyről felismerhettek, vagy érzékelhettek bennünket. * Kuthumi Mester

11. 12. A legmagasabbrendű energia Buddhiban lakozik; látens – amikor csak Atmannal párosul, tevékeny és ellenállhatatlan, ha „Manasz” lényege serkenti és, ha az utóbbinak salakjából semmi sem vegyül abba a tiszta lényegbe, hogy véges voltánál fogva elnyomja azt. Manasz, önmagában véve alacsonyabbrendű és földi lévén „földies”. * Kuthumi Mester

11. 13. Ha van valamelyes intuíciód, kifürkészheted az okot és hatását, és talán rájössz, honnan származik a sikertelenség. * Kuthumi Mester

11. 14. Legjobb belátásod szerint válassz. * Morya Mester

11. 15. A szorgalom és buzgalom foka, amelyen a tanulmányozó a rejtett életet keresi, rendszerint a próbája annak, hogy mily mértékben jogosult az így elrejtett kincs bírására. * Kuthumi Mester

11. 16. Tanuld meg először a mi törvényeinket és neveld észleléseidet, kedves Testvérem. Irányítsd akaratlan képességeidet és fejleszd ki akaratodat a helyes irányban, s akkor tanuló helyett tanítóvá leszel. * Kuthumi Mester

11. 17. Az Igazi Tudás…nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő valamint a megismert teljes egyesülését jelenti. * Kuthumi Mester

11. 18. Ha félredobva minden előre megalkotott véleményt, megkísérelnéd önmagadba vésni azt a mély igazságot, hogy az értelem önmagában nem mindenható; hogy ha „hegyek megmozgatója” akar lenni, előbb magasabb princípiumától, a Szellemtől kell életet és világosságot kapnia, s aztán szellemileg szögeznéd tekintetedet minden okkult dologra, igyekezvén a képességet a szabályok szerint kifejleszteni, akkor hamarosan helyesen értelmeznéd a misztériumot. * Kuthumi Mester

11. 19. Mahatma Morya azt üzeni neki, hogy a spirituális képességeknek még inkább szükségük van az irányításra és a szabályozásra, mint mentális adottságainknak, mert az értelem sokkal könnyebben szívja fel a rosszat, mint a jót. * Kuthumi Mester

11. 20. Bármily intuitív vagy is természettől fogva, a tanítványság még majdnem teljes talány számodra. * Kuthumi Mester

11. 21. Az igazság az, hogy amíg az újonc el nem éri a megvilágosodás ama fokához szükséges állapotot, amely fokra igényt tarthat és amelyre alkalmas, a legtöbb Titok, hacsak nem minden titok közölhetetlen… A megvilágosodásnak belülről kell jönnie. * Kuthumi Mester

11. 22. A legtöbb bajunk azzal van, miképp tanítsuk meg a tanítványoknak, hogy ne hagyják magukat látszatok által elbolondítani. * Kuthumi Mester

11. 23. Az elmét valamely nagy izgalomban a villám gyorsaságával lehet működtetni; de a Buddhit – soha. Tiszta légköréhez folytonos nyugalomra van szükség. * Kuthumi Mester

11. 24. Használd ki a lehető legjobban ezt a mostani kedvező alkalmat és növeld értelmi képességeidet, közben kifejlesztvén intuíciódat. * Kuthumi Mester

11. 25. Nincs elegendő hited, aminek segítségével akaratod dacosan és megvetéssel kelne fel merőben világi értelmed ellen és hozzájuttatna a rejtett dolgok és ismeretlen törvények jobb megértéséhez. * Kuthumi Mester

11. 26. Hogyan tudod megismerni, mi valós és mi valótlan, mi igaz és mi hamis? Csak önfejlesztéssel. És ezt hogyan nyerheted el? Először is azzal, hogy gondosan őrizkedel attól, ami önámítást okozhat. Ezt pedig úgy teheted, ha minden napnak egy vagy több meghatározott óráját egészen egyedül töltöd, önmagadat vizsgálva, írva, olvasva, indítékaidat tisztogatva, hibáidat tanulmányozva és javítgatva, külvilági életed munkáját megtervezve… Lassanként kitisztul majd látásod s látod amint a ködök felszállnak, belső képességeid erősödnek, hozzánk való vonzódásod erősödik és a kétségek helyét a bizonyosság foglalja el. * Kuthumi Mester

11. 27. Úgy látszik, megérné a fáradtságot, kipróbálni a ti londoni tagjaitok intuícióit – legalábbis némelyikükét – ha rajtad keresztül félig-meddig feltárnánk előttük egy-két titkot és rájuk bíznánk, hogy a láncot maguk egészítsék ki. * Kuthumi Mester

11. 28. Próbáld megérteni, de ne elfogult nyugati elméddel, hanem az intuíció és az igazság szellemével. * Kuthumi Mester

11. 29. A vastörvény az, hogy ami képességre csak szert tesz, magának kell megszereznie… Ott vannak előtted a természet összes erői: végy el amit tudsz. * Kuthumi Mester

11. 30. Mi… megszoktuk, hogy a közbeszólónak vagy a levélírónak inkább a gondolatát kövessük, mint a szavakat, amelyekbe azt öltözteti – s ezért általában keveset törődünk a kifejezés pontosságával. * Morya Mester

Jó munkát kívánunk a Teozófiai gondolatokkal!

%d blogger ezt szereti: