Napi Teozófiai gondolatok – December * Tolerancia

A Szellemi tanok aktiválják a magasabb szintű mentális testet, mert kiemelnek a megrögzött, ismétlődő gondolati pörgésből, eltávolítanak az érzelmi drámáktól, és nem mellesleg olyan igazságmagokat ültetnek el bennünk, ami Szellemi fejlődésünket is segíti.

Az alább megosztott idézetek forrása: Katherine A. Beechey – Napi meditációk, Kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből című mű.
Forrás elérhetősége: Magyar Teozófiai Társulat – Napi meditációk

Szánj magadra minden nap egy kis időt, és elmélkedj az adott nap gondolatain, így pallérozva elmédet és Szellemedet a tudatos fejlődés útján!

Bevezetés az idézetekhez:
“Mindazoknak, akik tanulmányozták a Bölcsesség Mestereinek nyilvánosságra hozott leveleit, fel kellett ismerniük, hogy a bennük levő útmutatások és utasítások sokkal általánosabban használhatók, mint egyetlen személynek vagy tanítványnak címzett levelek. A következő idézet-összeállítás elkészítésekor elsősorban olyanokat kerestem, ami személyes meditációs céljaimat szolgálta. Ez után ébredt bennem vágy arra, hogy megosszam ezt egy barátommal. Most örömmel veszem tudomásul, hogy lehetőséget kaptam baráti köröm kibővítésére azzal, hogy megoszthatom ezeket mindazokkal, akik rá akarnak lépni a Szentség Ösvényére, ami a Bölcsesség Mesterei iránt érzett odaadás mentén vezet.”

DECEMBER * TOLERANCIA

Tegyétek a Teozófiát eleven erővé életetekben s akkor, példátok nyomán, azok az osztály- és kasztkülönbségek, amelyekből oly sokáig csak gyűlölet és nyomorúság fakadt, a nem is oly távoli jövőben csak a nemzetcsalád és a világtestvériség közös szolgálatában végzett különféle funkciókat fogják jelölni.
Kuthumi Mester

12. 01. Senkinek sincs joga, hogy egy tanítvány vagy annak lelkiismerete fölött uralmat igényeljen. Ne kérdezd tőle, hogy mit hisz,… Az intellektuális haladás hullámtaraját kell megragadni és a spiritualitásba irányítani. Nem erőszakolható az hitekbe és érzelmi imádatba. * Kuthumi Mester

12. 02. Légy toleráns másokhoz, tiszteld mások vallási nézeteit, ha azt akarod, hogy a tieidet is tiszteljék. * Kuthumi Mester

12. 03. A vallások alapvető tanai a maguk ezoterikus jelentésében azonosaknak fognak bizonyulni, ha egyszer levetik bilincseiket és megszabadulnak dogmatikus magyarázataik holt súlyától, a személyes elnevezéseiktől, emberméretű elképzeléseiktől, a fizetett papjaiktól. Az emberek rá fognak jönni arra, hogy Ozirisz, Krishna, Buddha, Krisztus – különböző nevei ugyanannak az egy királyi útnak, a végső üdvösség, a Nirvána felé. * Maha Chohan

12. 04. Jól vigyázz, hogy ne próbáld rákényszeríteni másokra a saját életed mértékeit és meggyőződéseidet. Segíts, hogy elérjék a saját mértékeiket és eljussanak a saját meggyőződéseikhez, akármilyenek is azok, ha nemesebb életre ösztönzik őket. * Kuthumi Mester

12. 05. Mi senkit vissza nem utasítunk. „Hasznossági lehetőségek” mindenütt találhatók. * Kuthumi Mester

12. 06. Ha valaki bebocsátást kér soraitokba, akkor az érdemek és az érdemtelenség megítélésénél ne legyetek túlságosan szigorúak, mivel a belső ember tényleges állapotáról az igazságot csak a KARMA tudhatja és csak az képes igazságosan bánni vele. * Morya Mester

12. 07. Ne vesd meg a világ véleményét, igazságtalan kritikára se késztesd céltalanul. * Morya Mester

12. 08. Ne mutass rá a másik ember állítása és cselekvése közötti eltérésre, hanem akár testvéred, akár felebarátod, inkább segítsd élete nehéz útján. * Morya Mester

12. 09. Ezért a Teozófia azt várja és kívánja a Társulat tagjaitól, hogy kölcsönösen nagy türelemmel és elnézéssel viseltessenek egymás hibái iránt, jó szívvel segítsenek egymásnak az igazságot felkutatni a természet minden területén, az erkölcsin és a fizikain egyaránt. Ezt az erkölcsi szabályt kell tántorítatlanul alkalmazni a mindennapi életben. * Morya Mester

12. 10. Akik egész életük folyamán belső világosságukat igyekeznek követni, sohasem lehet azon kapni, hogy a náluk gyöngébbeket bírálják, vagy éppen elítélik. * Morya Mester

12. 11. Magán a Társulaton belül legyen valódi a Testvériség, amelyet képvisel. Elég volt a megosztottságból, csak azok a különbözőségek maradjanak, amelyek gazdagítanak. Tiszteljetek mindenkit, aki különbözik tőletek. Legyen a ti Testvériségtek véleménykülönbség nélküli, vagyis feletti, mint ahogy szépen felülemelkedett már a faji, vallási, társadalmi, nemi és színbeli különbségeken. * Kuthumi Mester

12. 12. Európa nagy és a világ még nagyobb. A Teozófia napja az egész világra kell ragyogjon, nem csak egy részére. Nagyobb mozgalom ez, mint ahogy eddig sejtették és a Teozófiai Társaság munkája a világ minden részén titokban folyó hasonló munkához kapcsolódik. * Morya Mester

12. 13. Támogass minden munkát és mozgalmat, a külvilágban, amelyik a testvériséget hirdeti. Inkább az eszményekre ügyelj, amelyeket megtestesítenek, mint arra, amit el tudnak érni. * Kuthumi Mester

12. 14. Nem kívánjuk mi a Társulatnak, mint egésznek a tagjaitól, hogy bármi mást közösen valljanak, mint az első nagy célt, amelynek elfogadása alapján engedjük be őket Templomunk eme előcsarnokába. * Kuthumi Mester

12. 15. Mindig fordítsd el tekintetedet felebarátod tökéletlenségeiről és összpontosítsd figyelmedet inkább a saját hibáidra, hogy kijavítsd azokat, és bölcsebb légy. * Kuthumi Mester

12. 16. A Teozófiának harcolnia kell az álszenteskedés köpenye alá rejtett türelmetlenség, előítélet, tudatlanság és önzés ellen. Az Igazság fáklyájából, amely szolgáira van bízva, annyi fényt kell árasztania, amennyit csak tud. Ezt pedig félelem és habozás nélkül kell tennie, nem tartva sem feddéstől, sem elítéltetéstől. * Kuthumi Mester

12. 17. Tudd meg barátom, hogy mi a mi világunkban különbözhetünk ugyan módszereinkben, de a cselekvésünket irányító elvek tekintetében sohasem állunk szemben egymással, és az Emberi Testvériség gondolatának legszélesebb körű és leggyakorlatibb alkalmazása jól összefér azzal az álmoddal, hogy kellene egy magot alkotni jó hírnevű és becsületes tudományos érdeklődésű emberekből, akik súlyt adnának a Teozófiai Társaság szervezetének a tömeg szemében és védőpajzsul szolgálnának a kétkedők és materialisták vad és ostoba támadásaival szemben. * Kuthumi Mester

12. 18. Ne leld kedvedet abban, hogy testvérietlenül összehasonlítgatod a Teozófia terén magad által végzett feladatot, a testvéred, vagy felebarátod által elvégzetlenül hagyott munkával, mert senki sem köteles nagyobb földterületet kigyomlálni, mint amekkorát ereje és képessége megenged. * Kuthumi Mester

12. 19. Amint akkor tudtul kívántuk neked adni, hogy lehet valaki tevékeny és hasznos tagja a Társulatnak anélkül, hogy követőnkül, vagy hitsorsosunkul szegődött volna, így van most is. * Kuthumi Mester

12. 20. A Teozófiai Társulatot az emberiség jövő vallásai sarokpillérének szánták. E cél eléréséért azoknak, akik vezetnek, félre kell tenniük gyönge előszeretetüket egy-egy bizonyos vallás formái és szertartásai iránt és mind belső gondolataikban, mind külső szokásaikban igazi teozófusoknak kell mutatkozniuk. * Kuthumi Mester

12. 21. Nem vagy-e eléggé világi ember ahhoz, hogy a fiatal tanítványok apró hibáit elviseld? A maguk módján ők is segítenek – mégpedig sokat. * Morya Mester

12. 22. Akkor aztán természetesen, te is igyekszel majd megmutatni, hogy ez a Teozófia nem újdonsült jelöltként akarja magára vonni a világ figyelmét, hanem csupán újra megfogalmazza azokat az elveket, amelyeket az emberiség legzsengébb gyermekkora óta ismer. * Kuthumi Mester

12. 23. A Teozófiai Társulatot az emberiség jövendő vallásainak sarokpilléréül, azok megalapozására választották ki. A kitűzött cél eléréséhez a társadalom magasabb és alacsonyabb rétegeinek, az alfának és az omegának tágabb körű, bölcsebb és különösen jobb szándékú összevegyítését kellett elhatározni. A fehér faj legyen az első, amely baráti kezet nyújt a sötétbőrű népek felé, s nevezze a szegény megvetett „négert” testvérének. Ez a kilátás nem mindenkit kecsegtet, de nem teozófus az, aki ezt az elvet ellenzi. * Maha Chohan

12. 24. Amint az előbb is mondottam – egy teozófusnak sem szabad szidnia testvérét, akár bent van a társulatban, akár nincs; nem szabad gyaláznia tetteit, sem vádaskodnia ellene, ha nem akarja maga elveszteni a jogot, hogy teozófusnak tekintsék. * Kuthumi Mester

12. 25. A misztikus kereszténység, vagyis az a kereszténység, amely az ember hetedik princípiuma, a felszabadult Para-Atma (Augoeides) segítségével való önmegváltást tanítja, amit egyesek Krisztusnak, mások Buddhának neveznek, s ami egyértelmű a szellemi megújulással, vagy újraszületéssel – ugyanazt az igazságot fejezi ki, mint a buddhisták Nirvánája. * Maha Chohan

12. 26. Emlékezzetek, hogy teozófusok vagytok és hogy a Teozófia – vagy Brahma Vidja a szülőanyja minden régi vallásnak, bármennyire elhagyta és megtagadja is most legtöbb hálátlan gyermeke. Emlékezzetek erre, cselekedjetek eszerint, s a többi majd a maga idejében következik. * Kuthumi Mester

12. 27. Ha minden tag elfogadná jelmondatául egy fiatal, de buzgó teozófus fiú bölcs szavait és K.B.-vel együtt mondogatná: „Először teozófus vagyok s csak azután angol”, soha semmi ellenség meg nem rendíthetné Társulatotokat. * Kuthumi Mester

12. 28. Jól tetted, hogy megláttad a „Nagy Célt” a Teozófiai Társulat kicsiny kezdeteiben. Persze, ha mi magunk vállaltuk volna, hogy megalapítjuk és a saját személyünkben vezetjük, valószínűleg többet ért volna el és kevesebb hibával, de nem tehettük, és nem is ez volt a terv: két megbízottunk kapta a feladatot és rájuk bízatott – mint most tereád – hogy az adott körülmények között a legjobbat tegyék. * Kuthumi Mester

12. 29. Minden nyugati teozófus meg kell tanulja és nem szabad elfelejtenie, kivált azoknak, akik a mi követőink akarnak lenni, hogy a mi Testvériségünkben minden személyiség belemerül abba az egyetlen eszmébe – amely elvont jog és abszolút gyakorlati igazság mindenkinek. * Kuthumi Mester

12. 30. Ha az Okkult Tudást meg akarod tanulni és elsajátítani, nem szabad elfelejtened barátom, hogy az ilyen tanítás a tanítványság folyamán számos előre nem látott csatornát nyit meg, amelyek áramlatának még egy világi tanítvány is kénytelen engedni, ha nem akar zátonyra kerülni. Ezt tudva tartózkodj attól, hogy a puszta látszat alapján ítélj. * Kuthumi Mester

12. 31. Az igazi ezoterikus tanítás… lényegileg azonos, bár kifejezéseiben különbözik: mind ugyanarra a nagy célra irányul, de az eljárás részleteiben látszólag még kettő se egyezik. Mindennapos dolog, hogy az okkult gondolkodás különböző iskoláihoz tartozó tanítványok egymás mellett ülnek ugyanazon Guru lábainál. * Kuthumi Mester

Jó munkát kívánunk a Teozófiai gondolatokkal!

%d blogger ezt szereti: