Napi Teozófiai Gondolatok – Április * Önzetlenség

A Szellemi tanok aktiválják a magasabb szintű mentális testet, mert kiemelnek a megrögzött, ismétlődő gondolati pörgésből, eltávolítanak az érzelmi drámáktól, és nem mellesleg olyan igazságmagokat ültetnek el bennünk, ami Szellemi fejlődésünket is segíti.

Az alább megosztott idézetek forrása: Katherine A. Beechey – Napi meditációk, Kivonatok a bölcsesség Mestereinek leveleiből című mű.
Forrás elérhetősége: Magyar Teozófiai Társulat – Napi meditációk

Szánj magadra minden nap egy kis időt, és elmélkedj az adott nap gondolatain, így pallérozva elmédet és Szellemedet a tudatos fejlődés útján!

Bevezetés az idézetekhez:
“Mindazoknak, akik tanulmányozták a Bölcsesség Mestereinek nyilvánosságra hozott leveleit, fel kellett ismerniük, hogy a bennük levő útmutatások és utasítások sokkal általánosabban használhatók, mint egyetlen személynek vagy tanítványnak címzett levelek. A következő idézet-összeállítás elkészítésekor elsősorban olyanokat kerestem, ami személyes meditációs céljaimat szolgálta. Ez után ébredt bennem vágy arra, hogy megosszam ezt egy barátommal. Most örömmel veszem tudomásul, hogy lehetőséget kaptam baráti köröm kibővítésére azzal, hogy megoszthatom ezeket mindazokkal, akik rá akarnak lépni a Szentség Ösvényére, ami a Bölcsesség Mesterei iránt érzett odaadás mentén vezet.”

ÁPRILIS * ÖNZETLENSÉG

Miért lennénk önzők?
Ha vannak megtanulni való dolgok, látni való dolgok, olyanok, amelyeket jó tudni az ember fejlődése szempontjából, miért ne adnánk meg másoknak ugyanazt a lehetőséget, mint magunknak?
Morya Mester

04. 01. Törekedjetek a Világosság felé mindnyájan, bátor harcosai az Igazságnak, de ne engedjétek, hogy az önzés soraitokba hatolhasson, mert csak az önzetlenség nyithatja ki a belső szentély minden ajtaját és ablakát, és csak az tarthatja nyitva is. * Kuthumi Mester

04. 02. Mi nem is igen kívánjuk, hogy olyanok is dolgozzanak velünk, akik nem egészen a maguk jószántából teszik. Nekünk hű és önzetlen szívekre van szükségünk; bátor és bízó lelkekre. * Kuthumi Mester

04. 03. Ismerősök, barátok, társak vesznek körül – a Teozófiai Társulatban és azon kívül…irányítsd őket a Világosság felé, vezesd őket az Ösvényre, tanítsd őket, légy a szeretet és a jóság misszionáriusa és így másokat segítve nyerd el a magad üdvösségét. * Kuthumi Mester

04. 04. Nézetünk szerint az emberiség jólétére irányuló legmagasabbrendű törekvéseken foltot ejt az önzés, ha az emberbarát szívében ott lappang a nyereségvágy árnyéka, vagy a hajlam az igazságtalanságra, még ha mindez önmaga előtt sem létezik tudatosan. * Kuthumi Mester

04. 05. Egyikünk sem önmagáért él, mindannyian az emberiségért élünk. * Serapis Mester

04. 06. Most pedig itt vagyunk a civakodó, makacs, tudatlan nép között, akik az igazság ismeretét keresik, de még nem képesek megtalálni, mert mindenki a saját maga javára és kielégítésére keresi anélkül, hogy a másikra egy gondolatot is vesztegetne. * Morya Mester

04. 07. Segíts szükségben lévő testvérednek, és a kiegyenlítés soha nem tévedő, szüntelenül működő törvénye értelmében neked is segíteni fognak. * Serapis Mester

04. 08. Mindnyájunknak meg kell szabadulnunk saját Egónktól, a csalóka, látszólagos éntől, hogy transzcendentális isteni életben ismerjük fel saját igazi énünket. De, ha nem akarunk önzők lenni, iparkodnunk kell másokkal is megláttatni ezt az igazságot, hogy felismerjék a transzcendentális énnek, minden prédikátor Buddhájának, Krisztusának, vagy Istenének valóságát. * A MAHA CHOHAN

04. 09. H.S.O.-ban, és H.P.B.-ben az van meg (bocsánat az örök ismétlésért, de ezt állandóan figyelmen kívül hagyják), amit nagyon is ritkán találunk másutt – az ÖNZETLENSÉGET és a lelkes készenlétet a mások javára történő önfeláldozásra. „A bűnök micsoda tömegét” képes ez elfedni! * Kuthumi Mester

04. 10. Feledd el az ÉNT a másokért való munkában, és a feladat könnyűvé és széppé válik számodra. * Kuthumi Mester

04. 11. Mi… igyekszünk rávenni az embereket személyiségük – a múló villanás – feláldozására az egész emberiség, s ennélfogva saját halhatatlan Egójuk javára, amely Egó az utóbbinak része, amint az emberiség is egy töredéke a teljes egésznek, mellyé egy nap válni fog. * Kuthumi Mester

04. 12. Az adeptusság útján a legnagyobb akadály az önzés, továbbá az önfeláldozás hiánya. * Kuthumi Mester

04. 13. A Teozófiai Társulat első célja az emberszeretet. Az igazi teozófus emberbarát, – „nem önmagáért, hanem a világért él”. * Kuthumi Mester

04. 14. Mind országod, mind a jó ügy nyereségére önzetlenül munkálkodtál. Köszönjük néked. * Morya Mester

04. 15. Ami az emberi természetet illeti, az most is ugyanaz, ami millió évvel ezelőtt volt: Önzésen alapuló előítéletek; általános vonakodás, hogy a dolgok megállapodott rendjét az élet és a gondolkodás új formáiért feladják. De az okkult tanulmányok éppen ezt kívánják és még sokkal többet, mert a gőg és az igazsággal szembeni makacs ellenállás működik, ha az az igazság veszélyezteti a dolgokról előzőleg kialakított fogalmakat. Ezek a ti korotok jellemző vonásai és főként a közép és alsó osztályoké. * Kuthumi Mester

04. 16. Amikor a ti bölcseleti iskoláitok régi alapítói keletre jöttek, hogy elődeink tudományát elsajátítsák, semmi más igényük nem volt, csak egy őszinte és önzetlen éhe az Igazságnak. * Kuthumi Mester

04. 17. A világ felhőbe burkolta az igazi tudás fényét és az önzés nem engedi feltámadni, mert kizárja, és nem akarja elismerni mindazok teljes testvériségét, akik ugyanazon megváltoztathatatlan természeti törvény alatt és szerint születtek. * Morya Mester

04. 18. Ha az ezoterikus tanok tanulmányozóinak valamely csoportja szellemi eredményességre pályázik, tökéletes harmóniában és gondolatilag tökéletes egységben kell lennie. Mindegyiknek, egyénileg és együttesen, teljesen önzetlennek kell lennie, barátságosnak és jóindulatúnak legalább egymás iránt – az emberiségről nem is beszélve; nem szabad pártoskodásnak lenni a csoportban, sem rágalmazásnak, sem rosszakaratnak vagy irigységnek, vagy féltékenységnek, megvetésnek vagy haragnak. Ami az egyiknek fáj, fájjon a másiknak is – aminek A örül, szerezzen örömet B-nek is … ez az állapot, amelyet Szabályaink és Törvényeink feltétlenül megkövetelnek. * Morya Mester

04. 19. Barátom, óvakodj a gőgtől és az önzéstől; e két legveszedelmesebb csapdától annak lábán, aki a Tudás és Spiritualitás hágóit meg akarja mászni. * Kuthumi Mester

04. 20. Az önzés által gyarlóvá, aljassá válik az emberi természet. Gondolkozz sokat e néhány szón; dolgozd ki a rossz minden okát, amit csak ki tudsz gondolni és vezesd vissza eredetéhez, s akkor megoldottad a rossz problémájának harmadrészét. * Kuthumi Mester

04. 21. A törekvőnek teljesen meg kell feledkeznie saját magáról; aki ezt meg tudja tenni, az előtt soraink hamarosan megnyílnak. * Kuthumi Mester

04. 22. Az igazi teozófust nem az az egyéni és eltökélt cél jellemzi, hogy el akarja érni a Nirvánát (minden tudás és tökéletes bölcsesség csúcspontját), ami végül is nem más, mint felfokozott és dicsfénybe vont önzés, hanem az, hogy önfeláldozóan követi a legjobb módokat, amelyekkel társait a helyes útra vezeti, s így minél több embernek előmozdítja a jólétét. * A MAHA CHOHAN

04. 23. …Akik a Társulathoz azzal az egyetlen önző szándékkal csatlakoznak, hogy erőkhöz jussanak, s az okkult tudományt teszik meg egyetlen vagy még inkább fő céljuknak, akár be se lépjenek, mert eleve csalódásra vannak ítélve. * Morya Mester

04. 24. Vannak azonban olyanok, akik az önzés minden külső jele nélkül, belső szellemi törekvéseikben rendkívül önzőek. Az ilyenek úgy járják választott útjukat, hogy behunyják szemüket minden más érdek előtt, kivéve a magukét, és semmit sem látnak abból, ami e saját személyiségükkel betöltött keskeny csapáson kívül esik. Úgy bele vannak merülve a saját vélt „jóravalóságuk” szemlélésébe, hogy semmit sem tudnak helyesnek találni saját látásuk eltorzított központján kívül, amelyet önelégült szemléletük, valamint a jóról és rosszról való ítéletük hozott létre. * Kuthumi Mester

04. 25. A Teozófiai Társulat által önzetlenül dolgozott embertársaiért és most megkapja jutalmát, még ha nem is veszi mindig észre. * Kuthumi Mester

04. 26. Az emberbarát célja embertársai szellemi felvilágosítása kell legyen és bárki, aki önzetlenül munkálkodik e cél érdekében, szükségképpen magnetikus kapcsolatba kerül tanítványainkkal és velünk. * Kuthumi Mester

04. 27. Tisztánlátása tény, kiválasztása és tanítványsága azonban más lapra tartozik. Bármennyire is alkalmas lelkileg és pszichológiailag valaki az ilyen kiválasztásra, ha nincs meg a szellemi és fizikai önzetlenség, a tanítvány akár kiválasztott, akár nem, végül is elvész, mint tanítvány. * Kuthumi Mester

04. 28. Lévén magasztos és önzetlen, egész személyiségét ügyébe adja, s nem törődik kényelmetlenségekkel és gyalázattal, amit igazságtalanul fűznek személyiségéhez. * Kuthumi Mester

04. 29. Eddig csak egy új nap pirkadását pillantottátok meg, de ha megpróbáljátok, K.H. segítségével megláthatjátok a déli napot is, amikor az égbolton legmagasabban jár. De dolgoznotok kell azért, hogy saját elméteken világosságot árasszatok mások elméjébe. * Morya Mester

04. 30. Hát sohasem látod meg te, vagy inkább ők, az igazi értelmét és magyarázatát annak a romboló sivárságnak, ami országunkat utolérte és minden országot fenyeget – elsősorban a tiéteket? Az önzés és az elzárkózás (kizárólagosság) ölte meg a mienket, és az önzés és a kizárólagosság öli meg majd a tieteket. * Morya Mester

Jó munkát kívánunk a Teozófiai gondolatokkal!

%d blogger ezt szereti: